Kontakt:


inż. bez. poż. Robert Doryn

502-607-653

[email protected]

www.doryn-ppoz.pl

NIP: 745-169-72-83, REGON: 281478092

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Profesjonalne opracowania

i aktualizacja

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem wymaganym przez Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana czasami instrukcją przeciwpożarową lub instrukcją pożarową, albo instrukcją ppoż. jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku.

Dokument ten wymaga aktualizacji raz na dwa lata.

 

Obiekty w których Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest obowiązkowa:

Są to między innymi budynki w których mieszczą się: szkoły, przedszkola, internaty, budynki hotelowe, szpitale, urzędy miasta, budynki produkcyjne i magazynowe. Dotyczy to przede wszystkim wszystkich budynków użyteczności publicznej.

Właściciele bądź zarządcy tych budynków są zobowiązani do zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Wymóg posiadania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest określony między innymi wielkością budynku 1000 m³ kubatury (przeciętnie ok. 300 m² powierzchni wewnętrznej).

 

Przykładowa treść zawarta w Instrukcji:

Część pisemna:

 • podstawy prawne opracowania instrukcji,
 • warunki ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu,
 • charakterystyka pożarowa obiektu,
 • charakterystyka pożarowo – techniczna,
 • potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania w obiekcie,
 • czynności zabronione i obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru,
 • rozmieszczenie i użycie podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • podstawowe zasady gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym,
 • prowadzenie akcji ratowniczo gaśniczej w obiekcie,
 • prowadzenie ewakuacji osób i mienia,
 • organizowanie szkoleń w firmie, zakładzie pracy,
 • prace pożarowo niebezpieczne na terenie obiektu, zakładu pracy.

 

Najważniejsze załączniki do Instrukcji:

 • Rzuty kondygnacji przedstawiają drogę ewakuacyjną, rozkład pomieszczeń, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, kierunków i wyjść ewakuacyjnych. (Plany ewakuacyjne).
 • Instrukcja alarmowania Państwowej Straży Pożarnej w danym zakładzie pracy (budynku).
 • Czasookresy przeglądów sprzętu i instalacji ppoż.
 • Oświadczenie pracownika o odbytym szkoleniu ppoż.

 

W jaki sposób będzie wyglądała nasza współpraca:

 • Zadzwoń pod numer tel. 502607653 w trakcie rozmowy zostaną ustalone szczegóły.
 • Od Ciebie zależy bezpieczeństwo pożarowe Twojego obiektu.

tagi: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja przeciwpożarowa, instrukcja pożarowa, instrukcja ppoż